Regulamin sprzedaży

 

 • Właścicielem serwisu oraz strony internetowej jest firma Best-tandem.pl Karolina Kucharska  z siedzibą w Zielonej Górze 66-015 Przylep ul Pilotów 8c  NIP 9291740515
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay.com
 • Zakupu można dokonać poprzez wpłatę bezpośrednio na nasze firmowe konto bankowe, a także poprzez płatność kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem tpay.com. Voucher, po dokonaniu wpłaty oraz wypełnieniu formularza, zostanie wysłany na podany adres mailowy. Na maila także wysyłane jest potwierdzenie wpłaty. Pamiętaj, że nie można wykorzystać vouchera po upływie terminu jego ważności. Vouchera nie można wymienić na gotówkę.
 • Wszystkie vouchery (nawet te imienne) są wystawione “na okaziciela” więc osoba, która pojawi się na miejscu realizacji będzie mogła skorzystać z vouchera nawet jeśli to nie jej nazwisko widnieje na kuponie. Umożliwia to przekazanie vouchera jeśli osoba wpisana na kuponie z jakichś względów sama nie może skorzystać z lotu
 • Jeżeli jesteś niezadowolony z zakupu bądź kupiłeś zbyt dużą liczbę voucherów, zgodnie z ustawa o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)., możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia zakupu, o ile voucher nie został przez Ciebie wykorzystany lub spersonalizowany.
 • Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) nie można dokonać rezygnacji z usług jeśli w warunkach zakupu został ustalony termin realizacji lub okres świadczenia usługi. Zgodnie z tą ustawą nie można także dokonać zwrotu spersonalizowanego zakupu którego przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli np wypełnionego vouchera imieniem i nazwiskiem osoby korzystającej z usługi, czy też np zorganizowania usługi na specjalnych warunkach pod indywidualne ustalenia. Także, zgodnie z ww ustawą nie można zrezygnować z usługi, która polega na świadczeniu usług w zakresie wydarzeń rozrywkowych i sportowych. Zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrot zostanie potwierdzony wiadomością e-mail i będzie dokonany tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.
 • Po dokonaniu zakupu można dokonać rezerwacji terminu lotu. W przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 12-godz. wyprzedzeniem, voucher przepada. Ze względu na dużą ilość chętnych na lot można dokonać anulacji rezerwacji oraz wybrania nowego terminu tylko 1 raz. Nie można dokonać zmiany terminu ze względu na nieodpowiadające miejsce lotu.
 • Kupujący oraz posiadacz vouchera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz spełnienia umowy przez Best-tandem.pl Karolina Kucharska z siedzibą w Zielonej Górze 66-015 Przylep ul. Pilotów 8c NIP 9291740515 oraz podmioty współpracujące. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.3i4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. , o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie oraz usuwania
  W celu realizowania płatności dane będą udostępniane tpay.com , która jest również Administratorem Danych Osobowych. W celu realizacji przesyłki dane mogą być także przekazane firmie tpay.com
 • Wystawiane vouchery ważne są 12 miesięcy od daty zakupu i w tym okresie można zrealizować lot. Posiadacz vouchera musi się skontaktować odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż 14 dni przed upływem terminu ważności Vouchera, aby zarezerwować termin realizacji lotu.
 • Best-tandem.pl zapewniają Użytkownikom Serwisu, dostępnego na stronie www.best-tandem.pl realizację uprawnień wynikających z:
  • ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektrponiczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);
  • rozporządzenia z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  •  Reklamacji można dokonać w następujący sposób:
   • drogą elektroniczną – poprzez lub wysłanie kompletnego i czytelnie wypełnionego formularza na adres biuro@best-tandem.pl

   Zwrotu równowartości wynikającej z uwzględnionej reklamacji Best-tandem.pl  dokonują wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez Posiadacza Vouchera, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

    

Obowiązek informacyjny RODO

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Best-Tandem.pl Karolina Kucharska i z siedzibą w Zielonej Górze ul.Pilotów 8C Przylep, który został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP:9291740515 . Nasze dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: Biuro@best-tandem.pl numer telefonu: +48-609-981-282

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o usługi, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.  mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w ty operatorom pocztowym – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy rachunków, umów oraz produktów dostawcom usług teleinformatycznych i telefonicznych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych oraz dostawy usług dostawcom usług księgowych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Best-Tandem.pl Sławomir Kucharski z siedzibą w Zielonej Górze ul.Pilotów 8C Przylep, który został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 9291601305 . Nasze dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: Biuro@best-tandem.pl numer telefonu: +48-609-981-282

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach: zawarcia i wykonania umowy o usługi, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas trwania umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe, przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.  mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w ty operatorom pocztowym – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy rachunków, umów oraz produktów dostawcom usług teleinformatycznych i telefonicznych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych oraz dostawy usług dostawcom usług księgowych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

Regulamin lotu

Wykonujemy loty widokowe na paralotniach

Wykonujemy loty widokowe  na paralotniach dwumiejscowych (tandem). Są to spokojne loty widokowe odbywające się w sprzyjających warunkach pogodowych wraz z pilotem.

Rezerwacja lotu

W celu rezerwacji lotu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zostaniecie poinformowani o najbliższym terminie oraz ogólnych zasadach wykonania usługi. Umawiamy się na konkretny termin i od pogody w umówionym dniu będzie zależało miejsce wykonania lotu. Nie umawiamy lotów w konkretnym miejscu gdyż jest to zbyt uzależnione od pogody.

Ubranie

Sportowe, niekrępujące ruchów, buty sportowe najlepiej za kostkę ale zwykłe adidasy także mogą być. Radzimy także zabrać kurtkę oraz okulary przeciwsłoneczne

Pogoda

Loty wykonywane są tylko przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wiatr do maks. 4m/s, brak opadów oraz zagrożenia burzowego. O aktualnej warunkach i możliwości wykonania lotów informujemy na bieżąco. Należy jednak pamiętać, że pilot zawsze decyduje czy warunki są sprzyjające. Jeśli uzna że cokolwiek może zagrozić bezpieczeństwu wykonania lotu – lot zostanie przeniesiony na inny termin

Czas trwania usługi

Trzeba na całą atrakcję  przeznaczyć około godziny czasu. Przeszkolenie, informacje od pilotów o zasadach, podpięcie uprzęży. Sam lot swobodny  trwa około 5-10 minut a lot moto-paralotnią około 15-25 minut w zależności od wybranej opcji .

Przeciwskazania i inne zasady

Nie ma ograniczeń wiekowych ? jednak minimalny wzrost pasażera nie może być niższy niż 130cm Minimalna waga to 35 kg a maksymalna to 110kg w przypadku lotu na motoparalotni waga maksymalna to 90 kg . Osoby niepełnoletnie – wymagane pisemne upoważnienie od opiekunów prawnych. Przeciwskazaniem są choroby serca, epilepsja, choroby krążeniowo- oddechowe, choroby psychiczne. Pilot może odmówić zabrania na pokład statku osób co do których podejrzewa że są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Pilot w każdej chwili może odmówić wykonania lotów ze względów na niesprzyjające warunki meteo- lot w takim przypadku oczywiście zostaje przeniesiony na inny termin. Pasażer zarówno podczas lotu jak i podczas pobytu na lotnisku musi się podporządkować poleceniom pilota. Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas najważniejsza

Kontakt